Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității - CEAC - an școlar 2023-2024

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității – CEAC de la Liceul „Alexandru cel Bun” Botoşani, pentru anul şcolar 2023-2024

 • Coordonator: prof. Aniței Roxana
 • Membri:
  • Borcea Maria
  • Humă Alina
  • Horbovanu Cristina
  • Călin Gabriela, reprezentant sindical
  • Tanasă Mihail Gabriel, reprezentant al Consiliului Local Botoșani

 

A.R.A.C.I P. este o instituţie publică de interes naţional, în subordinea Ministerului Educaţiei, cu personalitate juridică şi cu buget propriu de venituri şi cheltuieli, înfiinţată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006. 

Misiunea A.R.A.C.I.P. este de a realiza:

 • evaluarea externă a calităţii educaţiei oferite de instituţiile de învăţământ preuniversitar şi de alte organizaţii furnizoare de educaţie;
 • autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar.


C.E.A.C. (Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității) este un organism colectiv de lucru care identifică, analizează si propune soluții și decizii care privesc implementarea Sistemului de Management al Calității. Ea constituie o structura funcțională - suport la nivel de liceu, asamblând resurse umane minimale necesare proiectării, implementării și susținerii Sistemului de Management al Calității. Comisia își eleborează propriul regulament de funcționare.

Misiunea comisiei constă în elaborarea conceptuală și implementarea unui sistem funcțional de management al calității în liceu (evaluare internă), precum și adaptarea continuă a acestuia la cerințele învățământului preuniversitar românesc și european.

ATRIBUȚIILE COMISIEI

Art. 13. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității indeplinește următoarele atribuții:

1)      elaborează și coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității, aprobate de organismul de conducere

2)      elaborează anual, până la data stabilită prin proceduri interne, un raport privind calitatea serviciilor educaționale din liceu și propune măsuri de ameliorare. Raportul este adus la cunoștința tuturor beneficiarilor direcți și indirecți ai serviciilor educaționale prin afișare sau publicare pe site-ul liceului. Raportul anual rezumă autoevaluarea internă și este pus la dispoziția unui evaluator extern – ARACIP.

3)      realizează anual sondaje de investigare a opțiunilor elevilor, absolvenților privind calitatea serviciilor educaționale

4)      elaborează propria bază de date și informații privind calitatea serviciilor educaționale prestate, structurate pe standarde și indicatori de performanță la nivel instituțional și pe fiecare arie curriculară

5)      elaborează instrumente de evaluare, descrie metode de urmărire a progresului elevilor

6)      stabilește procedura de trasmitere catre părți a scrisorilor semestriale care să cuprindă informații referitoare la frecvență, învățătură și conduită, activitățile extrașcolare la care a participat și gradul de interes pentru anumite materii

7)      elaborează propuneri de îmbunătățire a calității, tinând cont de standardele de referință și ghidul de bune practici elaborate de ARACIP

Art. 14. Obiectivul major al conducerii în domeniul calității îl constituie conceperea și implementarea unui sistem de management eficient al calității bazat pe o structură organizatorică și a documentației corespunzătoare, care să permită monitorizarea -  evaluarea, intervenția corectivă – preventivă și îmbunătățirea continuă a calității.